Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Δελφικά Παραγγέλματα

Τα παρακάτω 147 ηθικά Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, ήταν εντοιχισμένα στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, για τα οποία ο Παυσανίας στα «Φωκικά» του λέει: «Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον». ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ – (ΕΙ) – ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ – ΕΓΓΥΑ, ΠΑΡΑ Δ’ ΑΤΑ

Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων αλλά μεστά σοφίας, και τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος) και ήσαν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά.

Παυσανίας, "Ελλάδος Περιήγησις", βιβλ. 10 ("Φωκικά"), κεφ. 24, §1, 1-13: Εν δε τω προνάω τω εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, εγράφη δε υπό ανδρών ους γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Ούτοι δε ήσαν εκ μεν Ιωνίας Θαλής τε Μιλήσιος και Πριηνεύς Βίας, Αιολέων δε των εν Λέσβωι Πιττακός Μυτιληναίος, εκ δε Δωριέων των εν τη Ασία Κλεόβουλος Λίνδιος, και Αθηναίός τε Σόλων και Σπαρτιάτης Χίλων· τον δε έβδομον Πλάτων ο Αρίστωνος αντί Περιάνδρου του Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τον Χηνέα· κώμη δε εν τη Οίτη τω όρει ωκούντο αι Χήναι. Ούτοι ουν οι άνδρες αφικόμενοι ες Δελφούς ανέθεσαν τω Απόλλωνι τα αδόμενα Γνώθι σαυτόν και Μηδέν άγαν.
Ιωάννης Στοβαίος, "Ανθολόγιον", βιβλ. 3, κεφ. 1, §173:
Σωσιάδου των επτά σοφών υποθήκαι.


1)Έπου Θεώ ….να ακολουθείς τον Θεό
2)Νόμω πείθου….να είσαι νομοταγής
3)Θεούς σέβου… να σέβεσαι τους Θεούς
4)Γονείς σέβου… να σέβεσαι τους γονείς σου
5)Ηττώ υπέρ δικαίου ..να μάχεσαι για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο.
6)Γνώθι μαθών…να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες
7)Ακούσεις νόει…να αντιλαμβάνεσαι με τα μάτια του νού
8)Σ’ αυτόν ίσχε…να συγκρατείς τον εαυτό σου αυτόέλεγχος , αυτοπειθαρχία
9)Φρονεί θνητά…να «σκέφτεσαι»ι πάντα ως θνητός
10)Εσίαν τίμα…να τιμάς το σπίτι σου
11)Άρχε σε αυτού…να εξουσιάζεις τον ευατό σου αυτοπειθαρχία
12)Φίλοις βοήθει….τον φίλο πάντα να βοηθάς
13)Θυμού κράτει…να συγκρατας τον θυμό σου αυτοπειθαρχία
14)Φρόνησιν άσκει .. να καλλιεργείς το φρόνημά σου
15)Πρόνοιαν τίμα……να εκτιμάς την βοήθεια από όπου προέρχεται
16)Όρκω μη χρώ…να μην δίδεις όρκο
17)Φιλίαν αγάπα…την φιλία να επιδιώκεις
18)Παιδείας αντέχου…να υπομένεις τις δυσκολίες της μόρφωσης
19)Δόξαν δίωκε…..να επιδιώκεις (την δόξα ή) να μάθεις διαφορετικές γνώμες
20)Σοφίαν ζήτει…..να είσαι φιλομαθής φίλος της σοφίας
21)Καλόν το λέγε…να λέγεις το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια
22)Ψέγε μηδένα…..μήν κατακρίνεις κανένα
23)Επαίνει αρετή…να επαινείς την αρετή
24)Πράττε δίκαια…να είσαι δίκαιος στα έργα σου
25)Φίλοις ευνόει …να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλων
26)Εχθρούς αμύνου..να αμύνεσαι πάντα από τους εχθρούς σου
27)Eυγένειαν άσκει….να είσαι ευγενικός
28)Κακίας απέχου..να απέχεις από κακίες
29)Κοινός γίνου…να είσαι κοινωνικός
30)Ίδια φύλαττε….να προστατεύεις τα δικά σου
31)Αλλοτρίων απέχου.. να απέχεις από κακίες, δολοπλοκίες
32)Εύφημος ίσθι….να είσαι ήπιος χαρακτήρας
33)Άκουε πάντα….Να ακούς τα πάντα
34)Φίλω χαρίζου…να είσαι πάντα διαθέσιμος στους φίλους σου
35)Χρόνου φείδου. .να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο
36)Όρα το μέλλον..να σκέφτεσαι το μέλλον σου
37)Ύβριν μίσει…να ε’ισαι εχθρός της ύβρεως
38)Ικέτας αιδού….να έχεις ηθικούς φόβους, φραγμούς
39)Υιούς παίδευε…να δώσεις μόρφωση στα παιδιά σου στους γιούς σου
40)Έχουν χαρίζου…να χαρίζεις
41)Δόλου φοβού…να αμυνεσαι από δολοπλοκίες και φαύλους ανθρώπους
42)Ευλόγει πάντας…να μιλάς με ωραίο τρόπο
43)Φιλόσοφος γίνου…να επιδιώκεις την σοφία και να γίνεις φίλος της
44)Όσια κρίνε…δίκαια να κρίνεις
45)Γνούς πράττε..να γνωρίζεις αυτό που κάνεις..αυτογνωσία
46)Φόνου απέχου..να μην φονεύσεις
47)Εύχου δυνατά…να εύχεσαι αληθινά όχι προσποιητά
48)Σοφοίς χρω…να δίδεις την σοφία σου στους συνανθρώπους σου
49)Ήθος δοκίμαζε..να κάνεις αυτοκριτική να είσαι ηθικός
50)Λαβών απόδος…όταν λαμβάνεις να δίνεις
51)Υφορώ μηδένα..κανέναν να μην υποβλέπεις
52)Τέχνη χρω..να δίνεις την τέχνη σου για χρήση
53)Ο μέλλεις δος…να δίνεις φροντίδα σε όσους έχουν την ανάγκη εθελοντισμός
54)Ευεγερσίας τίμα..να τιμάς όσους σε ευεργετούν
55)Φθόνει μηδενί ..κανέναν μην φθονείς ζηλεύεις ή να θέλεις το κακό του
56)Φυλακήν πρόσεχε…να είσαι προσεχτικός και να αποφεύγεις την παρανομία
57)Ομοίοις χρω..τους όμοιους σου να δίνεις
58)Διαβολήν μίσει…να μην είσαι κακός να αποφεύγεις την μοχθηρία
59)Δικαίως κτω…ότι αποκτάς να το κάνεις τίμια
60)Αγάθους τίμα..να εκτιμάς τις καλές πράξεις των άλλων
61)Κριτήν γνώθι…να γνωρίζεις εκείνον που θα σε κρίνει
62)Γάμους κράτει..να σέβεσαι τον γάμο σου
63)Τύχην νόμιζε…να έχεις υπ όψιν το τυχαίο που θα συμβεί πρόληψη
64)Εγγύην φεύγε..μην εγγυάσαι εύκολα για κάτι ή κάποιον
65)Πάσι διαλέγου..να μιλάς σε όλους
66)Ελπίδα αίνει..να δοξάζεις την ελπίδα
67)Δαπανών άρχου..να μην υπερβάλεις στις δαπάνες σου όχι σπάταλος
68)Κτώμενος ήδου…να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς με δίκαιο τρόπο
69)Αισχύνην σέβου.. αυτοσεβασμός
70)Χάριν εκτέλει.. να κάνεις χάρες με σύνεση
71)Ευτυχίαν εύχου..να ευτυχείς βλέπεις θετικά την πορεία σου αισιοδοξία
72)Τύχην στέργε…να συμφωνείς με την τύχη σου
73)Ακούων όρα…όταν ακούς να βλέπεις
74)Εργάζου κτητά …όταν εργάζεσαι αποκτάς εργατικότητα
75)Έριν μίσει…να μισείς τις φιλονικίες
76)Όνειδος έχθαιρε..να εχθρεύεσαι την κατάκριση
77)Γλώσσαν ίσχε..να συγκρατείς την γλώσσα σου
78)Ύβριν αμύνου…να μην υβρίζεις
79)Κρίνε δίκαια..να είσαι δίκαιος στην κριτική σου
80)Χρώ χρήμασι..με σύνεση να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου όχι σπατάλες
81)Αδωροδόκητος δοκίμαζε.. να μην δωροδοκείσαι-δωροδοκείς για προσωπικά οφέλη
82)Αιτιώ παρόντα…να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουν
83)Λέγε ειδώς…να διακρίνεις την ομιλία σου
84)Βίας μη έχου..να αποφεύγεις να είσαι βίαιος
85)Αλύπως βίου..να επιδιώκεις να ζείς χωρίς λύπες
86)Ομίλει πράως..να είσαι ήρεμος στην ομιλία
87)Φιλοφρόνει πάσιν..όλους να τους αγαπάς
88)Υιοίς μη καταθάρρει..μήν αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου
89)Γλώττης άρχε..να κυριαρχείς στην γλώσσα σου
90)Σ’ αυτόν ευ ποιεί..να κάνεις ότι καλύτερο δια τον ευατό σου
91)Ευπροσήγορος γίνου…να παρηγορείς
92)Αποκρίνουν εν καιρώ…να αφήνεις περιθώρια χρόνου πριν αποφασίσεις οριστικά
93)Πόνει μετά δικαίου...να κοπιάζεις δίκαια
94)Πράττε αμετανοήτως... δια καλές πράξεις να μην μετανιώνεις
95)Αμαρτάνων μετανόει..να μετανοείς για τις ανομίες σου
96)Οφθαλμού κράτει..να ελέγχεις ότι βλέπεις όχι ηδονοβλεψίες
97)Βολεύου χρήσιμα..με καλό τρόπο να επιβιώνεις
98)Επιτέλει συντόμως..να πληρώνεις αμέσως
99)Φιλίαν φύλαττε..να κρατάς και διαφυλάτεις την φιλία σου
100)Ευγνώμων γίνου..να ευγνωμονείς τους ευεργέτας σου
101)Ομόνοιαν δίωκε. .να επιδιώκεις την ομόνοια
102)Άρρητα μη λέγε ..τα μυστικά μην αποκαλύπτεις προδίδεις
103)Το κρατούν φοβού…να σέβεσαι τον ανώτερο
104)Καιρόν προσδέχου..να δέχεσαι τον χρόνο
105)Έχθρας διάλυε…να διαλύεις εχθρότητες
106)Γήρας προσδέχου.. να δέχεσαι τα γηρατειά
107)Επί ρώμη μη καυχώ…μη καυχιέσαι για τη δύναμη σου
108)Ευφημίαν άσκει…να έχεις τιμή στην κοινωνία
109)Απέχθειαν φεύγε..την κακία να αποφεύγεις
110)Πλούτι δικαίως..να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο
111)Δόξαν μη λείπε…να μην υποτιμάς την δόξα
112)Κακίαν μίσει… την κακία να αποφεύγεις
113)Κινδύνευε φρονύμως…με σύνεση και λογική να κινδυνεύεις
114)Χρησμούς θαύμασε…να εκτιμάς τους χρησμούς που σου δίνουν
115)Ους τρέφεις αγάπα..να αγαπάς την οικογένειά σου
116)Απόντι μη μάχου..τον απόντα μη μάχεσαι μην κακολογείς
117)Πρεσβύτερον αιδού…να σέβεσαι τον ανώτερο σε ηλικία βαθμό κ.ο.κ.
118)Νεώτερον δίδασκε…να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους εις την ηλικία
119)Πλούτω απίστει …μην έχεις «θεό» τον πλούτο (υλισμός)
120)Σε αυτόν αιδού..να είσαι σεμνός όχι δούλος των παθών σου
121)Μη άρχε υβρίζων..μήν διακατέχεσαι από ύβρεις
122)Προγόνου στεφάνου..να τιμάς τους προγόνους σου
123)Επι νεκρω μη γέλα.. να σέβεσαι τους νεκρούς
124)Ατυχούντι συνάχθου ..ενωμένος με άτυχο να είσαι να παίρνεις το μέρος του αδυνάτου
125)Χαρίζου ευλαβώς…λογικά και με σέβας να χαρίζεις
126)Εξ’ ευγενών γέννα…να προσπαθείς να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους
127)Επαγγέλου μηδενί…μη διατάζεις κανένα
128)Τύχη μη πίστευε…μην είσαι έρμαιο της τύχης σου τυχοδιώκτης
129)Τελεύτα άλυπος…να επιβιώνεις χωρίς λύπες
130)Μέτρον άριστον…ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο άνευ ακροτήτων
131)Αδικείαν μίσει..να μισείς την αδικία
132)Ευσέβειαν φύλαττε..να είσαι ευσεβής
133)Ηδονής κραττείν.. να μή είσαι ηδονολάτρης, ηθικοί φραγμοί όρια αυτοέλεγχος
134)Βίαν μηδέν πράττειν…..να μη είσαι υπερβολικά βίαιος σε τίποτα
135)Τέκνα παιδεύειν…μάθε στα παιδιά σου την αληθινή ζωή από νωρίς
136)Μη θρασύνου…να μη ν είσαι θρασύς
137)Νόμοις πείθου…να είσαι νομοταγής πολίτης
138)Μελέτει το παν…να μελετάς τα πάντα
139)Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι…να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή
140)Μη επί παντί λύπου…μην λυπάσαι για κάθε τι
141)Πίνων αρμόζες…όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος , η μέθη είναι ύβρη
142)Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών..μήν διστάζεις να τελειώσεις ότι άρχισες
143)Το συμφέρον θηρώ..να κυνηγάς το καλό σου
144)Θνήσκε υπερ Πατρίδος..να πεθαίνεις δια την πατρίδα σου όταν χρειασθεί
145)Τω βίω μάχου..η ζωή είναι διαρκής αγώνας μάχη
146)Ευ πάσχε θνητός..να υπομένεις ότι συμβεί είσαι θνητός
147)Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής ,μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός….. παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής ,άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ιχνηλάτης

Ιχνηλάτης
Ακολουθώντας τα χαμένα ίχνη......